Przejdź do

AktualnościKanał RSS

01 czerwca 2020 14:40 | Aktualności

Informacja o konkursie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

 

 

Burmistrz Nowego Stawu informuje  o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Gmina Nowy Staw zamierza  przystąpić do konkursu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)”.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a także transportu, zabezpieczania oraz  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych  i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. 

Zadania muszą spełniać następujące wymogi: 

 • przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Nowy Staw,
 • będą zgodne z opracowanym i przyjętym programem usuwania  wyrobów zawierających azbest obowiązującym na terenie  Miasta i Gminy Nowy Staw,
 • przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) ,
 • posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwienia odpadów) w terminie do dnia złożenia rozliczenia zadania.                              

Gmina Nowy Staw zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian warunków dofinansowania.

Zasady dofinansowania zadania:

 1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. 
 2. Dofinansowane  mogą być koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest,  które są zinwentaryzowane i ujęte w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętym dla Miasta i Gminy Nowy Staw.

     4. Kwota dofinansowania zadania z WFOŚiGW w Gdańsku wynosi do 40 % jego kosztów                kwalifikowanych.

 

UWAGA: Kwota dofinansowania nie pokryje w całości faktycznie poniesionych kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest. Obowiązek zapłaty różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania a rzeczywistym kosztem prac obciąży właściciela nieruchomości w wysokości 60 % lub więcej ( w zależności od przyznanego Gminie dofinansowania z  WFOŚiGW w Gdańsku) .             

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

 

W przypadku udzielenia dofinasowania  Wykonawca przed przystąpieniem do prac usuwania wyrobów zawierających azbest oraz po ich realizacji ma obowiązek przedłożyć właścicielowi nieruchomości celem przedstawienia  Gminie Nowy Staw  następujące dokumenty:

 • kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na
  usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) ,
 • Protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska.

 

Przy  przekazywaniu dofinansowania   stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra wach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

 

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odstępuje  się od udzielenia dofinansowania .

Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie Gmina Nowy Staw  może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór .

Prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dofinansowania  wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2020 r. do Urzędu  Miejskiego  ul. Gen. J. Bema 1,        82-230 Nowy Staw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 179 razy. Wydrukuj|Do góry