Przejdź do

AktualnościKanał RSS

16 listopada 2018 09:23 | Aktualności

Konsultacje społeczne w związku ze zmianą rocznego programu wspołpracy z organizacjami pozarzadowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr 152/XXI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2019”  w związku ze zminą treści programu.

Zmieniony tekstProgramu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2019” dostępny jest na stronie www.nowystaw.pl (w zakładce: Aktualności) oraz w Referacie Rozwoju tutejszego urzędu.

Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące projektu programu współpracy należy przekazywać na załączonym poniżej formularzu w formie:

1. listownej, przesyłając na adres:


Urząd Miejski w Nowym Stawie

ul. Bema 1, 82 -230 Nowy Staw,

2. elektronicznej, przesyłając na adres:

promocja@nowystaw.pl,

3. osobiście w Referacie Rozwoju (budynek Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 3) w terminie

do dnia 26.11.2018 r.

Opinie i uwagi organizacji złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.


Przeczytano: 119 razy. Wydrukuj|Do góry