Przejdź do

AktualnościKanał RSS

22 października 2018 13:46 | Aktualności

Rozpoczynamy konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr 152/XXI/2012 R adyMiejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobukonsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotamiwymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktówprawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok2019”.


Projekt programu współpracy zostaje przedłożony do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Nowy Staw. Zaproponowane przez Państwa wskazówki, uwagi, czy też nowe formy współpracy, sprawią, że program w jeszcze szerszym stopniu będzie odpowiadał oczekiwaniom społeczności miasta i gminy Nowy Staw.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2019” dostępny jest na stronie www.nowystaw.pl (w zakładce: Aktualności) oraz w Referacie Rozwoju tutejszego urzędu.

Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące projektu programu współpracy należy przekazywać na załączonym poniżej formularzu w formie:

1. listownej, przesyłając na adres:


Urząd Miejski w Nowym Stawie

ul. Bema 1, 82 -230 Nowy Staw,

2. elektronicznej, przesyłając na adres:

promocja@nowystaw.pl,

3. osobiście w Referacie Rozwoju (budynek Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 3) w terminie

do dnia 05.11.2018r.

Opinie i uwagi organizacji złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Przeczytano: 400 razy. Wydrukuj|Do góry