Przejdź do

AktualnościKanał RSS

21 sierpnia 2017 12:51 | Aktualności

Gmina Nowy Staw otrzymala dofinansowanie na podniesienie bezpieczeństwa powodziowego Żuław

W dniu 18 sierpnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.:"Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego".


Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.11.01.00-22-003/16-00 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.01 Ograniczanie zagrożeń naturalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Powiat Gdański

Partner

Gmina Nowy Staw, Gmina Stegna, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Suchy Dąb,

Gmina Ostaszewo, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest dostawa 255 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 12 jednostek ratownictwa działających w Krajowym Systemie

Ratowniczo-Gaśniczym oraz rozbudowę i unowocześnienie systemu powiadamiania i alarmowania na Żuławach Wiślanych, którym objętych zostanie 145 124 osób.

Doposażenie jednostek ratownictwa, jak również rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania wpłynie na osiągnięcie celu nadrzędnego projektu

jakim jest wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie, których wystąpienie na niemal całym obszarze

realizacji projektu jest wysokie.

W gminie Nowy Staw planuje się dostawę 14 sztuk sprzętu ratownictwa (motopomy, zapory przeciwpowodziowe, agregat prądotwórczy) oraz sprzętu na potrzeby systemu powiadamiania i alarmowania.

Cel główny projektu

Celem projektu jest wzmocnienie odporności Żuław na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie.

Cele szczegółowe

- sprawniejsze funkcjonowanie jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

- zwiększenie możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu,

- zwiększenie skuteczności i rozszerzenie zasięgu systemu powiadamiania i alarmowania,

- poprawa bezpieczeństwa powodziowego,

- poprawa zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami.

Planowane efekty

- liczba nowego/zmodernizowanego specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa – 255 szt.

- liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania – 1 szt.

- liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji

ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 12 szt.

- liczba ludności korzystającej z zainstalowanych systemów powiadamiania i alarmowania oraz zintegrowanej łączności – 145 124 osób

Wartość projektu

3 723 008,21 zł, w tym Gmina Nowy Staw: 498 901,81 zł

Wydatki kwalifikowane

3 643 427,21 zł, w tym Gmina Nowy Staw: 483 033,36 zł

Poziom dofinansowania

85,00 %

Dofinansowanie z UE

3 096 913,03 zł, w tym Gmina Nowy Staw: 410 578,34 zł

Termin realizacji

do 28 września 2018 r.


Przeczytano: 657 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: