Przejdź do

AktualnościKanał RSS

11 kwietnia 2017 13:16 | Aktualności

Kryteria naboru do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły


Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę niżej podane kryteria określone w Uchwale Nr 258/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 marca 2017 roku:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba punktów

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

100 pkt

2

miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

70 pkt

3

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

50 pkt


W celu wykazania spełniania kryterium określonym w pkt 2 i 3 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


Przeczytano: 513 razy. Wydrukuj|Do góry