Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

30 marca 2018 10:54 | Aktualności

Gmina dofinansuje remont pokrycia dachu kościoła w Świerkach
Rada Miejska w Nowym Stawie zdecydowała o podwyższeniu udziału finansowego samorządu w

inwestycji polegającej na remoncie dachu w kościele w Świerkach. Dzięki podjęciu uchwały przygotowanej

przez burmistrza Jerzego Szałacha wkrótce rozpocznie się procedura, która wyłoni wykonawcę prac.

 

Remont w kościele pw. Św. Wojciecha będzie realizowany w ramach projektu unijnego pod skrótową

nazwą „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław”. Dofinansowanie unijne w tym projekcie

wynosi 60 procent kosztów kwalifikowalnych. Do tego parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła powinna

dołożyć pozostałe 40 proc. Ponieważ kwota ta znacznie przekracza możliwości finansowe parafian ze

Świerków, którym udało się zebrać do tej pory nieco ponad 20 tysięcy zł, na ratunek przyszedł samorząd.

Burmistrz zadeklarował, że gmina dołoży brakującą sumę potrzebną do przeprowadzenia remontu dachu

kościoła. Jest to kwota ponad 160 tysięcy zł.


Zaproponowałem Radzie Miejskiej, byśmy pokryli z własnych środków różnicę, jakiej

brakuje mieszkańcom do rozpoczęcia inwestycji, bo chodzi przecież o nasze dziedzictwo kulturowe - mówi

Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Dzięki zapewnieniu finansowania będziemy mogli przystąpić do

inwestycji. Będzie ona realizowana także przy udziale funduszy europejskich, a trwająca perspektywa

unijna może być ostatnią, z której będzie można finansować remonty zabytków sakralnych.

 

Radni z Nowego Stawu nie mieli wątpliwości, czy dołożyć brakujące pieniądze do remontu kościoła w

Świerkach. Dzięki tej decyzji z projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław” zostanie

wyremontowany już drugi kościół. Przypomnijmy, że w listopadzie ub.r. zakończyły się prace w kościele

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie. W tym przypadku mieszkańcy także musieli zapewnić

wkład własny. Jednak do zebrania ponad 68 tys. zł przyczynili się mieszkańcy trzech miejscowości:

Myszewa, Nidowa i Lubstowa. Wkład samorządu nowostawskiego wyniósł tu 114,1 tys. zł, a dotacja unijna

- 289,7 tys. zł.

 

Pełna nazwa projektu, w ramach którego oprócz remontu dachów dwóch kościołów zrewaloryzowane

zostaną zabytkowe rynki w Nowym Stawie, brzmi: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław

poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i

obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie

spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.


Projekt ten został wyróżniony przez komisję oceniającą wniosek, klasyfikując go najwyżej spośród

wszystkich złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru na działanie 8.3 materialne i niematerialne

dziedzictwo kulturowe RPO WP na lata 2014-2020. Naszymi partnerami są m.in. gmina Cedry Wielkie,

gmina Nowy Dwór Gdański oraz sześć parafii z powiatów: gdańskiego, nowodworskiego i malborskiego-

informuje Anna Uzdowska, p.o. kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.