Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

31 stycznia 2018 08:14 | Aktualności

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w konkursach na
realizację zadań publicznych Gminy Nowy Staw w roku 2018.

 

W wyniku naboru, z osób zgłoszonych przez zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej organizacje, Burmistrz Nowego Stawu wybierze 2 kandydatów, powołując ich do składu komisji w drodze zarządzenia. Udział wpracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie w godzinach pracy urzędu.

 

Termin zgłaszania kandytatów upływa 14 lutego 2018 r.

 

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:

formularz_zgloszenia_kandydata_do_komisji_2018r.doc [39 KB]

ogloszenie_o_naborze_kandytatow_do_komisji_konkursowej.pdf [318.72 KB]