Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

16 października 2017 11:51 | Aktualności

Rozpoczynamy konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr 152/XXI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2018".

Projekt programu współpracy zostaje przedłożony do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Nowy Staw. Zaproponowane przez Państwa wskazówki, uwagi, czy też nowe formy współpracy, sprawią, że program w jeszcze szerszym stopniu będzie odpowiadał oczekiwaniom społeczności miasta i gminy Nowy Staw.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2018" dostępny jest na stronie www.nowystaw.pl (w zakładce: Aktualności) oraz w Referacie Rozwoju tutejszego urzędu.

Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2018", należy przekazywać w terminie

do dnia 31 października 2017r., na załączonym poniżej formularzu w formie:


1. listownej, przesyłając na adres:

Urząd Miejski w Nowym Stawie

ul. Bema 1, 82 -230 Nowy Staw,

2. elektronicznej, przesyłając na adres:

promocja@nowystaw.pl lub fundusze@nowystaw.pl

3. osobiście w Referacie Rozwoju (budynek Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 3)


Opinie i uwagi organizacji złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:

program_wspolpracy_z_ngo_na_2018_www.doc [82 KB]

formularz_do_konsultacji.odt [17.24 KB]

formularz_do_konsultacji.pdf [39.28 KB]