Przejdź do

Ogłoszenie o naborze

 

 

 

Ogłoszenie

o naborze uczestników do projektu pn.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw"

 

Burmistrz Nowego Stawu informuje, że gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Stawwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego dla 30 gospodarstw domowych (Beneficjentów Ostatecznych) z terenu miasta i gminy Nowy Staw.

 

Projekt będzie obejmował następujące typy działań:

a)      zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

b)      zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w lokalu użytkowym przez dane gospodarstwo domowe,

c)      zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji projektu,

d)     zapewnienie dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu,

e)      szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu.

 

Beneficjentami Ostatecznymi (osobami biorącymi udział w projekcie) mogą zostać:

a)     Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń,

b)  Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, bez względu na wysokość dochodu,

c)     Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego.

 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie  30 Beneficjentów Ostatecznych spełniających wszystkie kryteria obowiązkowe oraz co najmniej jedno kryterium dodatkowe.

 

Kryteria obowiązkowe:

 

a)      miejsce zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowy Staw,

b)      brak komputera oraz dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym. 

 

 Kryteria dodatkowe:

 

a)      dochód upoważniający do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

b)      dochód upoważniający do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

c)      dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

d)     osoby  niepełnosprawne ze  znaczną/całkowitą   niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji/ I gr. Inwalidzka,

e)      osoby  niepełnosprawne z   umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności/całkowitą niezdolnością do pracy/II gr. Inwalidzka. 

 

Termin rekrutacji:  od 2 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.

 

Udział gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny!

 

Zainteresowani powinni zgłaszać się w biurze projektu:  Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, pok. nr 3, (tel. 55 271 51 10) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 

Osoby chętne do udziału w projekcie składają w biurze projektu:

1)    deklarację uczestnictwa w projekcie

2)    formularz zgłoszeniowy

3)   oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie,

4)   kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej lub inny równoważny dokument potwierdzający przyznanie świadczenia rodzinnego lub świadczenia z pomocy społecznej np. zaświadczenie z MOPS-u,

5)    w przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, (jeśli dotyczy),

6)   w przypadku osób uprawnionych do pobierania szkolnego stypendium socjalnego kserokopię decyzji administracyjnej lub kserokopia zaświadczenia o otrzymywaniu stypendium, (jeśli dotyczy)

7)   oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

8)     kserokopię dowodu osobistego,

9)     kserokopię zaświadczenia o czasowym meldunku, (jeśli dotyczy).

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Stawdostępny w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie oraz na stronie internetowej www.nowystaw.pl


Umowa użyczenia

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Lista Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw".


Komisja Rekrutacyjna po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz po przeprowadzeniu oceny merytorycznej pod względem spełnienia wszystkich kryteriów obowiązkowych oraz co najmniej jednego kryterium dodatkowego, zakwalifikowała do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw" 30 Beneficjentów Ostatecznych.

Komisja sporządziła również listę rezerwową uczestników projektu. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia z udziału w projekcie Beneficjenta Ostatecznego, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej po spełnieniu przez nią kryteriów określonych w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lp.

 

Numer zgłoszenia

 

1

PR/16/POIG/2014

2

PR/28/POIG/2014

3

PR/9/POIG/2014

4

PR/33/POIG/2014

5

PR/5/POIG/2014

6

PR/31/POIG/2014

7

PR/40/POIG/2014

8

PR/6/POIG/2014

9

PR/12/POIG/2014

10

PR/1/POIG/2014

11

PR/27/POIG/2014

12

PR/13/POIG/2014

13

PR/21/POIG/2014

14

PR/20/POIG/2014

15

PR/36/POIG/2014

16

PR/29/POIG/2014

17

PR/25/POIG/2014

18

PR/35/POIG/2014

19

PR/11/POIG/2014

20

PR/10/POIG/2014

21

PR/18/POIG/2014

22

PR/37/POIG/2014

23

PR/17/POIG/2014

24

PR/30/POIG/2014

25

PR/23/POIG/2014

26

PR/2/POIG/2014

27

PR/26/POIG/2014

28

PR/14/POIG/2014

29

PR/4/POIG/2014

30

PR/8/POIG/2014

 


Lista rezerwowa uczestników projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw".

 

Lp.

 

Numer zgłoszenia

 

1

PR/34/POIG/2014

2

PR/22/POIG/2014

3

PR/39/POIG/2014

4

PR/3/POIG/2014

5

PR/32/POIG/2014

6

PR/19/POIG/2014

7

PR/7/POIG/2014

8

PR/15/POIG/2014

9

PR/24/POIG/2014

10

PR/38/POIG/2014

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion