Przejdź do

Informacje ogólne

 

Darmowe komputery i Internet dla mieszkańców

W Nowym Stawie realizowany jest projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.


Gmina Nowy Staw uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion”.

Ideą projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy spowodowanym brakiem dostępu do Internetu. Aby realizacja celu była możliwa, Rada Miejska w Nowym Stawie podjęła decyzję o przystąpieniu do projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw".

W projekcie uczestniczyć będzie 30 gospodarstw domowych pozostających w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej oraz osoby niepełnosprawne. W rzeczywistości projekt będzie obejmował swoim zasięgiem wielokrotnie większą grupę mieszkańców, ponieważ z komputerów będą korzystały całe rodziny.

W ramach projektu gospodarstwa domowe otrzymają sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wsparcie techniczne przy instalowaniu i eksploatacji sprzętu. Ponadto gospodarstwa domowe otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Przewidziano także szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Oprócz wsparcia dla osób z grup wykluczonych społecznie, pomocą zostaną objęte również jednostki podległe gminy, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie, które zapewnią mieszkańcom dostęp do komputerów wraz z łączem internetowym w określonych godzinach. W ten sposób rzeczywista grupa docelowa, u której przewiduje się zmniejszenie barier w dostępie do Internetu znacznie się zwiększy.

Gmina Nowy Staw uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 100% wartości projektu, a więc nie było konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw". będzie realizowany do 31 grudnia 2015 r, ale gospodarstwa objęte pomocą w projekcie będą mogły korzystać z komputerów i Internetu przez dalszych 5 lat w ramach tzw. trwałości projektu, którą zgodnie z umową o dofinansowanie zapewni Gmina Nowy Staw.

Udział gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny!

 

 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion

                                                                                               

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Kończy się realizacja projektu  pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw".


31 grudnia br. kończy się w gminie Nowy Staw realizacja projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw". Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion

Głównym celem projektu było zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Nowy Staw.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • wyposażono w sprzęt komputerowy oraz zapewniono dostęp do Internetu 30 gospodarstwom domowym,
  • przeprowadzono szkolenia dla gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie z podstaw obsługi komputera oraz w zakresie korzystania z zasobów i możliwości Internetu,
  • wyposażono jednostki podległe gminie, m.in. szkołę, w sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne dostępne dla wszystkich mieszkańców Nowego Stawu,
  • przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną projektu.

Dzięki realizacji projektu zapewniono dostęp do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, co w przyszłości przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Całkowita wartość projektu: 539 747,03 zł
Wysokość dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu:  26.03.2013 r. - 31.12.2015 r.

 

 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion

                              

 

Zobacz zdjęcia