Przejdź do

Projekty

 

Fundusze i programy pomocowe
   

W latach 2007 - 2013 polskie przedsiębiorstwa, samorządy, społeczeństwo, korzystać będą ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych: spójności i strukturalnych. Najważniejszym dokumentem określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w latach 2007 - 2013 jest Narodowa Strategia Spójności (NSS). Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski.

Obok celu strategicznego Narodowa Strategia Spójności zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.:
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów;
- wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
- tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego;
-wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego;
- podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług;
- rozwój obszarów wiejskich.

Nowy projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku - "Turystyka priorytetem dla powiatu malborskiego".

Pobierz



Zestawienie aplikacji 
   
Rok 2009

Pobierz


 

Uzyskane dofinansowania


Bezpłatne warsztaty
Pobierz


Rewitalizacja zabytkowych rynków Nowego Stawu
Pobierz


Kampania promocyjna Żuław
Pobierz


Budowa zaplecza turystyczno - rekreacyjnego
Pobierz

Budowa nowoczesnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach kompleksu Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawą wyposażenia

Pobierz



"Bawimy się poznając okolicę - wypoczynek letni dla dzieci z terenu powiatu malborskiego"

Celem programu półkolonii Bawimy się poznając okolicę - wypoczynek letni dla dzieci z terenu powiatu malborskiego" jest przeciwdziałanie problemom dzieci z różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskim statucie materialnym i z trudnościami wychowawczymi poprzez wzmocnienie funkcji wychowawczych szkoły, rodziny i środowiska lokalnego.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu "Bawimy się poznając okolicę" obejmować będą realizację półkolonii w gminach powiatu malborskiego, tj., Gminie Miłoradz, Gminie Nowy Staw, Gminie Lichnowy, Gminie Malbork oraz Gminie Stare Pole.

W okresie lipiec - sierpień organizowane będą półkolonie letnie w każdej gminie które będą trwać będą przez 10 dni. W tym okresie dzieci odbędą 4 wycieczki po terenie województwa pomorskiego. Miejsca wycieczek zostaną dobrane odpowiednio do zainteresowań i potrzeb wyłonionej grupy. Rekrutacji uczestników dokona wspólnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każda z Gmin wyznaczy 40 uczestników.

efs.jpg [150x99]Podsumowanie projektu "Bawimy się...
Pobierz



Innowacyjny model aktywizacji obszarów wiejskich - bezpłatne warsztaty dla mieszkańców gminy Nowy Staw

kapital_ludzki.jpg [300x146]

ueefs.jpg [300x112]

Pobierz



"Ukryte skarby wsi - odkryjmy je razem. Wioski tematyczne innowacyjną formą aktywizacji zawodowej"

Pobierz


 

znak_program_regionalny.jpg [180x74] 

pomorskie_w_unii_glowny_100x35mm_300dpi.jpg [180x64]   ue_efrr_lkolor.jpg [180x62]

Gmina Nowy Staw realizuje projekt „Budowa nowoczesnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Kompleksu Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawą wyposażenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizowany od 2008 roku projekt obejmuje budowę obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie wraz z salą szkoleniową i infrastrukturą towarzyszącą (plac manewrowy, droga dojazdowa), dostawę 6 szt. wyposażenia ratowniczego oraz realizację dwóch 20-godzinnych szkoleń z zakresu ratownictwa przedmedycznego dla 90 członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie, realizowanych przez partnerów projektu. Dzięki realizacji projektu powstanie jednostka ratownicza, która wspierać będzie zintegrowany regionalny system ratownictwa w powiatach malborskim i nowodworskim. Celem projektu jest tworzenie podstaw zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa na terenie Żuław.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na sierpień 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 7,7 mln zł, z czego 2 mln zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu gminy Nowy Staw oraz budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie.