Przejdź do

Budowa ścieżki rowerowej Nowy Staw-Tralewo-Kościeleczki

Umowa na budowę ścieżki rowerowej Nowy Staw-Tralewo-Kościeleczki podpisana

                                 

Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.09.01.02-22-0002/16-00 z dnia 12 grudnia 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto Malbork

Partner

Gmina Nowy Staw, Gmina Malbork

Przedmiot projektu

Budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na punkt transportowy, w tym: systemy parkingowe typu „parkuj i jedź”, „parkuj rower i jedź”, budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego na potrzeby dojazdu do węzłów integracyjnych. W gminie Nowy Staw planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowy Staw-Tralewo-Kościeleczki umożliwiającego dojazd do przystanku integracyjnego Malbork Kałdowo

Cel główny projektu

Celem projektu jest zwiększona liczba pasażerów transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum dzięki rozwiniętemu i efektywnie funkcjonującemu zintegrowanemu publicznemu transportowi zbiorowego w skali powiatowej i regionalnej.

Cele szczegółowe

- rozszerzenie i uspójnienie systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych stanowiących dojazd do węzła i przystanku integracyjnego

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez tworzenie stref ruchu uspokojonego

- zwiększenie dostępności do infrastruktury typu „parkuj i jedź”, „parkuj rower i jedź”

- zwiększenie świadomości transportowej mieszkańców obszaru funkcjonalnego

Planowane efekty

- dł. zmodernizowanych i wybudowanych dróg rowerowych – 16,96 km

- liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.

- liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”- 2 szt.

- liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętego wsparciem – 1365159 osób/rok

Wartość projektu

14 577 575,73 zł, w tym Gmina Nowy Staw: 4 165 838,48 zł

Wydatki kwalifikowane

14 389 444,77 zł, w tym Gmina Nowy Staw: 4 135 399,05 zł

Poziom dofinansowania

85,00 %

Dofinansowanie z UE

12 231 028,04 zł, w tym Gmina Nowy Staw: 3 515 089,19 zł

Termin realizacji

do 31 grudnia 2018 r.

 

Weź udział w rajdzie i pikniku rowerowym

22 września zapraszamy wszystkich chętnych rowerzystów do wzięcia udziału w akcji "Dzień bez samochodu - Rodzinny piknik rowerowy" . Będzie to przejazd nowowybudowaną ścieżką rowerową na trasie Nowy Staw- Tralewo - Kościeleczki - Malbork połączony z piknikiem rowerowym.

Spotkanie wszystkich chętnych ( mile widziane całe rodziny ) przed wyjazdem do Malborka w dniu rajdu tj. w sobotę 22 września o godz. 11.30 w Galerii Żuławskiej "Ołówek" na Rynku Kościuszki.

Uczestnicy dotrą około godziny 14 na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej w Malborku, gdzie rozpocznie się piknik rowerowy wraz z ogniskiem, zabawami oraz quizami dotyczącymi bezpieczeństwa rowerowego, dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowy program:
10:00 – start rajdu rowerowego. Punkt zbiorczy przy pomniku Kazimierza Jagiellończyka
10:10- 11:30 przejazd ścieżkami rowerowymi utworzonymi w ramach projektu do Nowego Stawu
11:30 – odpoczynek w Nowym Stawie, poczęstunek w Galerii Żuławskiej Ołówek
ok. 12:20 – wyjazd z Nowego Stawu do Malborka spod Galerii Żuławskiej Ołówek – teren OSiRu
ok. 14:00 przyjazd do Malborka, rozpoczęcie pikniku rowerowego wraz z ogniskiem, zabawami i quizami dla dzieci i dorosłych w tematach dotyczących bezpieczeństwa rowerowego i szeroko pojętej mobilności
ok. 17:00 zakończenie


Rajd rowerowy organizowany jest z okazji zakończenia realizacji partnerskiego projektu ( Miasto Malbork, Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw ) pn. "Poprawa dostępności  do przystanków transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek i wiele atrakcji podczas pikniku rowerowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Ścieżka rowerowa Nowy Staw-Kościeleczki otwarta. Odbył się rajd rowerowy na zakończenie inwestycji

W sobotę 22 września mieszkańcy trzech gmin: Malborka, Gminy Malbork oraz Gminy Nowy Staw w ramach Dnia bez samochodu przejechali nową ścieżką rowerową łączącą Nowy Staw z Malborkiem.

W ten sposób piknikiem i rajdem rowerowym uroczyście zakończono realizację partnerskiego unijnego projektu pn. "Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do przystanków i węzłów integracyjnych" współfinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Poddziałania 9.1.2 transport Miejski.

W ramach zakończonego projektu na terenie miasta malborka, Gminy Malbork oraz Gminy Nowy Staw zbudowane lub rozbudowane zostały ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe, elementy spowolnienia ruchu, miejsca w systemie "bike & ride".

Na terenie Gminy Nowy Staw zbudowana została ścieżka rowerowa o długości ponad sześciu kilometrów prowadząca z Nowego Stawu przez Laski, Tralewo do połączenia ze ścieżką w Kościeleczkach.

Zobacz relację zdjęciową

Zobacz materiał wideo na TvMalbork.pl