Przejdź do

Zgłoszenie awarii

Zgłaszanie awarii sprzętu komputerowego lub Internetu


W razie wystąpienia problemów technicznych ze sprzętem komputerowym Użytkownik zgłasza awarię telefonicznie bezpośrednio do serwisu firmy Alltech sp. jawna ul Spółdzielcza 33, 09-407 Płock - tel. 24 262 02 29 wew.41.

W razie wystąpienia problemów z dostępem do Internetu Użytkownik zgłasza awarię telefonicznie bezpośrednio do serwisu firmy INM sp. z o.o. ul. Wodociągowa 25 lok.2, 11-500 Giżycko - tel. 664 443 994,   664 443 992,  664 443 990.

Ewentualne awarie można również zgłosić do Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie osobiście, mailowo ( um@nowystaw.pl) telefonicznie ( 55 271 51 10 wew.33)

 

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA KOMPUTERA I INTERNETU

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw"

1. Komputer musi być wykorzystywany zgodnie z warunkami umowy użyczenia. Złamanie warunków może spowodować odebranie sprzętu komputerowego wraz z łączem internetowym.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z zainstalowanego komputera i dostępu do Internetu zgodnie ze wskazaniami instalatora komputera oraz dostawcy sygnału internetowego, instrukcjami, w szczególności w zakresie korzystania z zasilania elektrycznego.

3. Wszelkie naprawy i konfiguracje sprzętowo – programowe (usuwanie lub dodawanie sprzętu , instalacja innych systemów operacyjnych lub oprogramowania umożliwiającego inne niż określone w umowie użytkowanie) może wykonywać jedynie osoba upoważniona.

4. W szczególności zabrania się :

a) prób uzyskiwania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

b) udostępniania oraz pobierania z sieci materiałów chronionych prawem autorskim i materiałów pornograficznych,

c) korzystania z aplikacji P2P,

d) dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.,

e) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów dostępowych,

f) innych działań, które uznane mogą być za potencjalnie niebezpieczne.

5. Zestaw komputerowy nie może być rozdzielany, a jego elementy nie mogą być używane osobno lub z innymi elementami nie składającymi się na zestaw użyczony.

6. Użytkownikowi zabrania się przekazywania osobom trzecim użyczonego sprzętu komputerowego oraz zbywania go. Zbycie sprzętu traktowane będzie jak kradzież

7. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) nienaruszania etykiet, którymi oznakowany jest sprzęt komputerowy,

b) nie przenoszenia zestawu komputerowego poza adres zamieszkania,

c) nie zmieniania miejsca instalacji sprzętu komputerowego na inne niż adres wskazany w umowie użyczenia,

d) udostępniania zestawu komputerowego do kontroli okresowej, serwisowania lub modernizacji osobie upoważnionej,

e) zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wyzbycie się sprzętu będzie traktowane jak kradzież.

Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka