Przejdź do

Konkurs plastyczny

Organizator konkursu - Urząd Miejski w Nowym Stawie zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta i gminy Nowy Staw, które uczęszczają do szkół podstawowych lub gimnazjum, do wzięcia udziału w kokursie plastycznym pt:: 

"Nowy Staw - moje miasto i gmina w przyszłości

Zachęcamy dzieci i młodzież do wykorzystania własnych doświadczeń, spostrzeżeń, pomysłów w celu przestawienia swoich wyobrażeń o mieście i gminie Nowy Staw w przyszłości.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną osobiście dowolną techniką. Praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kategorii wiekowej. Prace należy zgłaszać w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz klasy 1-3 gimnazjum.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do dnia 25 listopada  na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, Referatu Promocji i Rozwoju z dopiskiem "konkurs plastyczny".

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

W załączeniu Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.