Przejdź do

Strategiczne kierunki rozwoju

 

Strategiczne kierunki rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw

(robocza wersja)

 

Długofalowy rozwój jest niezwykle trudny do przewidzenia, co nie oznacza, że powinniśmy zaniechać prób jego opisania czy wskazania pożądanych kierunków. Naturalnie nasze oczekiwania wobec przyszłych możliwości rozwoju w znaczniej mierze oddają nasze obecne uwarunkowania i ograniczenia i prawdopodobnie będą one ulegały zmianie. W tych dziś określanych kierunkach wyrażamy się przede wszystkim my – dzisiejsi mieszkańcy miasta i gminy Nowy Staw, marząc, oczekując, planując i przygotowując się na możliwe przyszłe zagrożenia i szanse rozwoju dla naszej gminy.

 

W wyniku analiz obecnych makro i mikro trendów i prognoz, dyskusji i rozmów, wywiadów i ankiet spróbowaliśmy wskazać kilka, naszym zdaniem, ważnych dla społeczności lokalnej Nowego Stawu kierunków, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy przygotowywaniu aplikacyjnych planów i polityk rozwoju.

 

  • Natura / ekologia: poszanowanie środowiska naturalnego, jego rozsądne wykorzystanie jest zawsze podstawą długofalowego, zrównoważonego rozwoju. Czyste powietrze i wody, uregulowana gospodarka odpadów i kanalizacja, dbałość o walory przyrody pozwolą zachować wysoką jakość przestrzeni, zaś możliwość rozwoju nowoczesnej, pro-środowiskowej energetyki, w tym wiatrowej i słonecznej, może uczynić z Nowego Stawu istotne zaplecze energetyczne metropolii. Agroturyzm i ekologiczna produkcja rolna mogą dodatkowo stać się źródłem dochodów mieszkańców miasta i gminy, bazując na walorach naturalnych regionu.

     

  • Dziedzictwo / tożsamość: poszanowanie dorobku pozostałego po przeszłych pokoleniach oraz umacnianie lokalnej tożsamości i marki Nowego Stawu mogą stać się ważnym walorem regionu, ograniczającym migracje z gminy oraz zachęcającym do powrotu i przyjazdu nowych mieszkańców. Bogate dziedzictwo, zarówno architektoniczne, duchowe jak i dziedzictwo umiejętności i wiedzy lokalnej może zostać wykorzystane zarówno jako atrakcja turystyczna, ale także jako narzędzie edukacji. Gmina o ugruntowanej tożsamości może stać się przyjaznym i wygodnym miejscem do mieszkania, w tym dla rodzin z dziećmi i osób starszych, zaś rozwój zaplecza i infrastruktury czasu wolnego oraz estetyzacja miasta i gminy mogą dodatkowo podnieść atrakcyjność rezydencjalną Nowego Stawu.

     

  • Mobilność / współpraca: komunikacja i łączność, zarówno fizyczna, jak i internetowa stają się jednym z podstawowych warunków rozwoju. Infrastruktura i usługi komunikacyjne pozwolą lepiej wykorzysta bliskość Metropolii Gdańskiej, ale także okolicznych atrakcji, jak Zamek w Malborku czy plaże mierzei, czyniąc z Nowego Stawu atrakcyjne miejsce do zamieszkania i odwiedzenia. Rozwój na dłuższą metę nie jest możliwy bez bliskiej współpracy, zarówno z sąsiednimi gminami, ale także różnymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi w regionie, co przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii w lokalnym rozwoju gminy. Mobilność oznacza także warunki i gotowość do dojazdów do pracy, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającym się Gdańsku, ale także mobilność zawodową i otwartość na nowe możliwości edukacyjne, zwłaszcza zawodowe. Współpraca powinna obejmować wszystkie grupy społeczne, w tym seniorów, dzieci i młodzież oraz grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Sądzimy, że te trzy szeroko rozumiane i zazębiające się pola rozwoju mogą być podstawą długofalowego rozwoju miasta i gminy. Poszczególne działania i przedsięwzięcia, przygotowywane w następnym, implementacyjnym etapie programowania, powinny uwzględniać powyższe priorytety rozwoju. Dla przykładu edukacja powinna być nakierowana zarówno na umacnianie tożsamości i dziedzictwa, jak i poszanowania natury oraz nauki współpracy i wielopoziomowej mobilności. Rolnictwo, bazując na tradycji i walorach środowiska, powinno wykorzystywać dostępność do rynków zbytu, w tym metropolii gdańskiej. W każdym z priorytetów powinny mieścić się najważniejsze sfery społeczne i gospodarcze gminy, a więc edukacja, przedsiębiorczość, turystyka, energetyka, rozbudowa infrastruktury czy poprawa jakości życia.