Przejdź do

AktualnościKanał RSS

31 października 2016 08:37 | Aktualności

Rozpoczynamy konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239 z póź. zm.) oraz uchwały nr 152/XXI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2017".

Projekt programu współpracy zostaje przedłożony do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Nowy Staw. Zaproponowane przez Państwa wskazówki, uwagi, czy też nowe formy współpracy, sprawią, że ów program w jeszcze szerszym stopniu będzie odpowiadał oczekiwaniom społeczności miasta i gminy Nowy Staw.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2017" dostępny jest na stronie www.nowystaw.pl ( w zakładce: Aktualności ) oraz w Referacie Rozwoju tutejszego urzędu.

Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2017", należy przekazywać na załączonym poniżej formularzu w formie:

1. listownej, przesyłając na adres:

Urząd Miejski w Nowym Stawie

ul. Bema 1, 82 -230 Nowy Staw,

2. elektronicznej, przesyłając na adres:

promocja@nowystaw.pl,

3. osobiście w Referacie Rozwoju (budynek Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 3) w terminie

do  14 listopada 2016 r. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Przeczytano: 520 razy. Wydrukuj|Do góry